Hauptamtliches Team

v.l.n.r.: Olga Rybakova, Anastasiia Fomina, Teklezghi Teklebrhan, Julia Fendel (ehem. Mitarbeiterin), Lisbeth Steyer und Falk Kullen

 

Falk Kullen

Geschäftsführung
 

Lisbeth Steyer

Verwaltung
 

Teklezghi Teklebrhan

Projektmanagement
 

Anastasiia Fomina

Projektmanagement